متدولوژی و برنامه ریزی اجرایی

بیشتر بدانید

خدمات و امکانات هادی پارک

بیشتر بدانید

Home

آب ، هوا و اقلیم

شرايط و مشخصات آب و هوايي يك منطقه مانند ميزان بارندگي، پراكنش بارندگي نوع بارندگي، از قبيل، باران، برف، مه و درجه حرارت (متوسط ساليانه، متوسط ماهيانه، حداقل مطلق، حداكثر مطلق) دوره‌هاي خشكي، دوره‌هاي يخبندان، رطوبت نسبي هوا، جريانات هوایي

اهداف

اصولا احداث پارکهای جنگلی (طبیعی،طبیعت،دست کاشت) در عرصه های طبیعی هدفهای متنوعی را به دنبال خود دارد که بارزترین آنها عبارتند از: 1-حفاظت از عرصه های طبیعی بشکل فیزیکی وفنی 2- حفظ عناصرگیاهی وافزایش تنوع زیستی(تنوع گونه ای ودرون گونه ای،تنوع ژنتیکی،تنوع اکوسیستمی

جواهرپارک

طرح پارک جنگلی پوداربن جواهرده واقع درحوزه شهرستان رامسردرسطح 9 هکتارمتصل به روستای جواهرده ودرفضای جنگلی درحاشیه ضلع جنوب شرقی ودرموقعیت مکانی با مختصات عرض از 4078400 تا 4078720 و طول از453235 تا453710 واقع گرديده که براساس برنامه ریزی بعمل آمده با

تاریخچه بهره برداری

در روند توالی وتواتر گیاهی تحت تاثیر عوامل زیستی شامل کنشهای متقابل مابین گیاه وجانوران وحشرات،همزیستی ها با قارچها ومیکوریزها ،رقابت بین گونه های مختلف،دارا بودن شرایط خاص فیزیولوژیک،بازدارندگی ها با استفاده از ترکیبات شیمیایی وعوامل غیر زیستی همچون آب

درباره جواهر پارک بیشتر بدانید

موقعیت

موقعیت

وضعیت اقتصادی و اجتماعی

وضعیت اقتصادی و اجتماعی

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی

آب ، هوا و اقلیم

آب ، هوا و اقلیم