اهداف

اهداف

به دنبال اهداف ما، اصولا احداث پارکهای جنگلی (طبیعی،طبیعت،دست کاشت) در عرصه های طبیعی اهداف متنوعی را به دنبال خود دارد که بارزترین آنها عبارتند از:

۱-حفاظت از عرصه های طبیعی بشکل فیزیکی وفنی

۲- حفظ عناصرگیاهی وافزایش تنوع زیستی(تنوع گونه ای ودرون گونه ای،تنوع ژنتیکی،تنوع اکوسیستمی

۳- ارتقاء فرهنگی وآموزشی جوامع انسانی دربحث اهمیت ونقش طبیعت در حفاظت بهینه ازعرصه های طبیعی

۴-فراهم نمودن وامکان بهره گیری تفرجی از عرصه های طبیعی وشبه طبیعی همانند پارکهای جنگلی دست کاشت

۵- آفزایش درآمد جوامع محلی ومنطقه ای با ورود گردشگران وصرف هزینه درمقابل ارائه خدمات

۶- افزایش حس طبیعت دوستی بصورت عام درجوامع محلی وغیربومی

۷- تقویت روحیه جوامع محلی برای حفظ بهینه از طبیعت

۸- کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به محصولات جنگلی

۹-مبدل شدن جوامع محلی ازعناصرتخریب کننده عرصه های طبیعی به حامیان طبیعت