تاریخچه بهره برداری

تاریخچه بهره برداری

تاریخچه بهره برداری، در روند توالی وتواتر گیاهی تحت تاثیر عوامل زیستی شامل کنشهای متقابل مابین گیاه وجانوران وحشرات،همزیستی ها با قارچها ومیکوریزها ،رقابت بین گونه های مختلف،دارا بودن شرایط خاص فیزیولوژیک،بازدارندگی ها با استفاده از ترکیبات شیمیایی وعوامل غیر زیستی همچون آب ورطوبت، دماوخاک  بسیارموثر می باشند.

ازآنجائیکه عرصه انتخاب شده برای احداث پارک جنگلی دست کاشت ازارتفاع ۱۷۰۰ مترشروع وبه ارتفاع ۱۷۶۰متر از سطح آبهای آزاد ختم می گردد واز اینکه محدودیتی از نظرعوامل زیستی وغیر زیستی فوق الذکر باتوجه به اتاژ ارتفاعی وجود ندارد لذا قاعدتا بایستی بصورت پیش رونده ودرجهت تکامل گیاهی حرکت نماید بنابراین با وجود گونه های معرف بومی درعرصه وهمجواری با جنگلهای موجود نشانگر وجود جنگلهای آنبوه درگذشته های نه چندان دور دراین عرصه بوده که متاسفانه چوب درختان ودرختچه ها ی آن بشکل غیر رسمی وتماما بصورت غیرمجاز برای مصارف روستایی مورد برداشت واقع شده ولی هیچگونه بهره برداری رسمی در قالب طرح ازاین عرصه صورت نگرفته است.