جواهرپارک

جواهرپارک

طرح پارک جنگلی پوداربن (جواهرپارک) جواهرده واقع درحوزه شهرستان رامسردرسطح ۹ هکتارمتصل به روستای جواهرده ودرفضای جنگلی درحاشیه ضلع جنوب شرقی ودرموقعیت مکانی با مختصات عرض از ۴۰۷۸۴۰۰ تا  ۴۰۷۸۷۲۰  و طول از۴۵۳۲۳۵ تا۴۵۳۷۱۰ واقع گردیده است.

 براساس برنامه ریزی بعمل آمده با استفاده از مشارکت دهیاری جواهرده در جهت رفع نیاز های اجتماعی درطول پنج سال،موارد بشرح ذیل درآن به اجرا خواهد رسید.