خدمات و امکانات هادی پارک

خدمات و امکانات هادی پارک

طرح هادي ومديريت وبهره وري پارک جنگلی پوداربن جواهرده رامسر با توجه به وضعيت اجرايي و در نظرگرفتن وضعيت فيزيكي عرصه بنحوي ارائه شده است كه مديريت در آن با اقدامات همسو و با برنامه هاي روشن و شفاف به راحتي مورد پيگيري واقع گردد.

به هرصورت نقشه طرح هادي اين پارک همانگونه كه توضيح داده شد نشان دهنده تمام برنامه هاي توسعه اي واجرايي، مراقبتي ونگهداري درزمان و مكانهاي مشخصي خواهد بود كه بايستي متناسب با شرايط مكاني ونظم پيش بيني شده ودر نظر داشتن اولويت ها به مرحله اجرا گذاشته شوند.

بنابراين رعايت نظم درانجام پروژه ها درمكان هاي تعيين شده از اهميت بسيار بالايي برخورداربوده ومجريان اين طرح بايستي به نحو شايسته اي مقيد به اجراي آن در مكان هاي تعيين شده باشند . درغير اينصورت يقينا اختلالي در سرويس رساني وهمچنين درمديريت پارک دربخش هاي پوشش گياهي، بازديدكنندگان و خدمات بريكديگر ايجاد مي نمايند.

به سبب ارتباط معني دار واحد ها وتأسيسات با يكديگر، هماهنگي و همسويي دراجرا،خصوصا پيشرفت فيزيكي درامورتأسيساتي ومرتبط با خدمات رساني،ساخت واحدهاي پيش بيني شده در طرح در فصولي كه بازديدكننده از پارک كمتر مي باشد زمينه بهره گيري بيشتر از پارک را فراهم مي نمايد.

در پارکهای جنگلی نيز اقدامات بيولوژيكي، خدماتي،رفاهي و تأسيساتي هركدام درجايگاه خود از ارزش خاصي برخوردارند.درواقع مجموعه فعاليتها بلحاظ ارتباط چندسويه با يكديگر در اجزاء دروني خود بعنوان مكمل هم عمل مي نمايند. بنابراين ارتقاي كيفي هربخش از اين پارک در بعد طراحي، برنامه ريزي و نهايتا در شيوه هاي اجرايي مي تواند در ابعاد مختلف درارتقاي كيفي محيط و دركنار آن در ارتقاء فرهنگي ،آموزشي تأثيرات فراواني رابه دنبال داشته باشد.

با احداث پارک جنگلي بصورت خاص، بهره گيري تفرجي در اين گونه از عرصه ها مورد هدف واقع و بر اساس مباني علمي با نظم زماني و مكاني ودر نظر گرفتن الويت هاي اجرايي مورد برنامه ريزي و با ظرافت خاصي به اجرا رسانده می شوند.

همانطوريكه قبلا نيز تشريح شد دررعايت اصول علمي و فني و عملي و تجربي، همواره اقدامات حفاظتي وارتقاء كيفي دراين گونه از پاركهاي جنگلی درالويت اول قرار دارد وساخت ابنيه و تأسيسات وواحدهاي خدماتي ورفاهي بشكل محدود، با در نظر گرفتن نيازهاي اوليه دوستداران طبيعت، يكي پس از ديگري با جامعيت لازم به اجرا گذاشته خواهند شد. اين نوع از اقدامات ضروري و مورد نياز جامعه بويژه براي دوستداران طبيعت كه ساليانه به جمعيت آنها بلحاظ بحرانهاي زيست محيطي افزوده مي گردد بنحو مطلوبي مورد استفاده واقع خواهند شد .

در اين پارک جنگلی ضمن توجه به خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي عرصه، با هدف پاسخ دهي به نيازهاي اجتماعي ،خدمات وامكانات و تسهيلات رفاهي ،متناسب با شرايط عرصه و ظرفيت آن تعبيه شده اند.بنابراين پروژه هاي مربوط به ابنيه ،تاسيسات و خدمات وتسهيلات رفاهي با هدف پرهيز ازاعمال سلايق شخصي افراد در قالب طرح هادي، معني دار بوده و درواقع هدايت كننده مجريان طرح خواهد بود.

از اينكه تمامي پاركهاي جنگلي ( طبيعي ، طبيعت ، دست كاشت ) با امكان دسترسي متفاوت از نظر بعد زماني بلحاظ استفاده هاي عمومي ازآنها از طريق راههاي دسترسي اصلي و شبكه جاده اي دروني در اندازه هاي كمي متغيير قابل استفاده مي باشند. بنا براين با توجه به اينكه پارک مورد طراحي از طريق جاده اسفالته  منتهی به روستای جواهرده با فاصله 300 متری براحتي صورت مي گيرد ،لذا از نظر موقعیت مکانی ودسترسی به این پارک بعنوان یک مزیت تلقی می گردد. به هرصورت طرح هادي اين پارک بايستي پس از تشريح آن از نظر كمي وكيفي براساس جداول زماني با توجه به شرايط مكاني و الويتهاي تعيين شده به مرحله اجرا گذاشته شوند