زمین شناسی و خاکشناسی

زمین شناسی و خاکشناسی

سنگ بستر محدوده پارک اززیرواحدسنگ شناسی گنگلومرای پلی مکتیک خاکستری تاتیره بالایه میانی سیلت استون،ماسه سنگ وذغال که همان سازند جواهرده می باشد،تشکیل شده است.نوع گراول های آن ماسه سنگی،سیلت استونی وگاهی آهکی بوده ،دانه بندی آن گردومدورمی باشد.شیب توپوگرافی دراین زیرواحدها ازکم تازیاد می باشددرمناطق پرشیب قطعات بزرگی ازآن جداشده ودرپای دامنه ها می ریزد.درمناطق کم شیب ویامسطح (همانندمحدوده پارک)باتوجه به شرایط آب وهوایی وفراوانی زمینه سیلتی ورسی خاک نسبتا کامل وضخیمی راتشکیل می دهد.بعلت فراوانی نسبی ذرات دانه ریزوشرایط آب هوایی،دارای توانایی نگهداری آب بیشتری می باشد.به همین دلیل برروی این دامنه، گیاهان،بخصوص گیاهان علفی به راحتی رشدوتکثیر           می یابند.منطقه مورد مطالعه ازلحاظ تکتونیکی شدیدا فعال ودارای شکاف وگسل های فراوان  می باشد ولی. درمحدوده طرح هیچگونه گسل ویا رانش مشاهده نشده است.

بابررسی وپیمایش های انجام شده درسطح عرصه، خاک محدوده پارک از یک زیر واحدهمگن  (بعلت وسعت کم)تشکیل شده است.این زیرواحداز لحاظ چینه شناسی شامل سازند جواهرده بوده وترکیب سنگ شناسی آن کنگلومرای پلی مکتیک بالایه های میانی سیلت استون ،ماسه سنگ وذغال میباشد. ازلحاظ توپوگرافی سازند جواهرده دارای شیب کم تازیادوحتی صخره ای بوده، ولی درسطح عرصه پارک دارای شیب کم واکثرا زیر10%می باشد.

توده های گنگلومرادرقسمت جنوب شرقی پارک دارای رخنمون کمی می باشند.افق خاک کامل وضخیم بوده و خاک عرصه فاقد جوشش بااسیدکلریدریک 10%نرمال وP.H آن اسیدی تاخنثی می باشد.وضعیت ریشه دوانی باتوجه به عمق خاک ووجودسنگ ریزه بسیار مطلوب می باشد.

  • خاک عرصه عمیق وکامل ،به طور متوسط دارای بافتC.L تا.L Sمیباشد.
  • عمق ریشه دوانی خوب گاها تاعمق 80سانتیمترادامه دارد.
  • PH خاک ازاسیدی تاخنثی درنوسان می باشد.
  • ساختمان خاک،موادآلی،ریشه دوانی ،تهویه ونفوذ پذیری خاک مناسب است.
  • وجودکربن آلی،فعالیت میکروارگانیسم ها،ووجودمواد ریزمغذی وماکرو،شرایط رابرای رشدگیاهان مساعد نموده است.