متدولوژی و برنامه ریزی اجرایی

متدولوژی و برنامه ریزی اجرایی

پاركهای جنگلی طبیعی وطبیعت درروند طراحی با هدف ارتقاء کیفی ‌این گونه از طرح‌ها همواره دریک روند تدریجی از نظرماهیت واشکال متنوع حفاظت فیزیکی وفنی و به‌نوعی همه جانبه نگر، مورد توجه دست‌اندرکاران مربوطه قرارداشته تا با طراحی مناسب، سيستم‌هاي طبيعي به‌نحو بهتري مورد حفاظت واقع ودركنار آن متناسب با شرايط اجتماعي ونياز‌هايي كه دراين خصوص وجود دارد امكانات وخدمات مناسبی نيز براي گردشگران به‌ويژه طبيعت دوستان فراهم شود.

بنابراین وجود تنوع درسيستم‌هاي طبيعي وسلايق متعدد افراد وهمچنين ضرورت استفاده از طبيعت در دنياي صنعتي به عنوان يك مقوله اجتناب ناپذيرويكي از ضرورت‌هاي اجتماعي، باعث شده كه سيستم‌هاي طراحي نيزمتناسب با شرايط منابع اكولوژيكي موجود وبعضاً مورد استفاده و نيازهاي جامعه نيزبا حساسیت ویژه‌ای به انجام برسد.

 به‌طورکلی جهت گيري سيستم طراحي همواره درمسيرشناخت هرچه بيشتر منابع اكولوژيك (پايدار و نا پايدار) تجزيه،تحليل وارزیابی واحد‌های همگن نهایتا مورد برنامه‌ریزی ودرکنارآن بررسی نيازهاي واقعي جامعه روند روبه رشد ومناسبی را طي مي‌نمايد. درواقع درطول دو قرن گذشته كشورهاي مختلف به لحاظ سابقه اقدامات صورت گرفته، مديريت درپارك‌ها وتفرجگاههای جنگلی را تحت شرايط و روند تحولات اجتماعي با تعمق بيشتري شروع ودراين ارتباط روش‌هايي را پيشنهاد و ارائه نموده‌اند كه تمامي اين روش‌ها داراي يك وجه مشترك بوده وآن عبارت است ازحفظ بهینه منابع مورد استفاده و ارائه تفرج كيفي به بازديد‌كنندگان ميباشد.دراین رابطه روش سيستماتیک درواقع كامل‌ترين روشي است كه درحال حاضردرطراحي پاركهاي جنگلي طبیعی مورد استفاده واقع مي‌شود.بدین ترتیب با استفاده از اطلاعات اخذ شده از محيط وتهيه نقشه‌هاي با مقياس مناسب درحدتفضيلي وبه كارگيري سيستم GIS ويا به‌صورت تلفيق دستي، واحدهاي همگن كه داراي توان معيني بوده، متناسب با نوع طرح، دسته بندي واز يكديگرتفكيك و پس از ارزيابي‌هاي لازم، مديريت ويژه‌اي با توجه به نيازوشرايط اجتماعي واقتصادي درآنها اعمال می‌گردد. دراین رابطه  باتوجه به سطح محدود عرصه درنظرگرفته شده برای احداث پارک جنگلی دست کاشت ومحدویت شیب درطبقات پایین از روش غیرسیستماتیک استفاده شده است. بدین منظورازاطلاعات تهيه شده توسط گروه‌هاي مختلف كارشناسي ازمنابع موثراكولوژيكي پايدارو ناپايدار وبا تكيه برکارهاي ميداني وهمچنين با بهره‌گيري از خصوصيات منابع مورد استفاده وبا تکیه برماهیت طرح، زون بندی طرح نیز متاثر از خصوصیات فیزیکی عرصه وسهولت دسترسی به‌عنوان يك اصل بهره‌گيري شده‌است.

از ‌این‌رو تهیه طرح پارک جنگلی پوداربن جواهرده نیز با عنایت به موارد فوق الذکر بصورت بررسی های میدانی و با ملحوظ داشتن شرايط خاص توپوگرافی وفیزیوگرافی (شيب، ارتفاع، جهت) وشرایط خاک و زمین، موقعیت مکانی ونوع پوشش جنگلی خاص ارتفاعی به انجام رسیده است.

نظربه اينكه عرصه 9هکتاری پوداربن واقع درجنوب غربی روستای جواهرده براساس بررسيهاي كارشناسي ومباحث مربوط به توان اكولوژيكي ونيازهاي اجتماعي واقتصادي و تقاضای دهیاری مذکور مبنی برتدوین طرح برای عرصه وتقبل اجرا ومدیریت های بعدی به پارک جنگلی دست کاشت اختصاص داده شده است .

اينگونه از پارک ها همانطوريكه از نام آنها مشخص مي شود مناطقي هستند که برای ارائه خدمات وبیتوته گردشگران و با هدف برقراري رابطه انسان با طبيعت در موقعيت مكاني مناسب مورد تجهيز واقع مي شوند.

بنابراين در اين نوع ازپارکها با مشخصات فني ويژه وبا تجهيزات سبك وهمخوان با طبيعت، اهداف زيست محيطي نيزدر آنها بنحو مشخصي برآورده مي گردد. 

باتوجه به نوع كار، برنامه تجديدنظر پارکها پس از اجراي طرح در مدت حداقل درپريودپنج ساله انجام خواهد شد.ازاين بابت كيفيت منابع و پروژه هاي اجرايي در اين دوره مورد بررسي وتجديدنظر واقع خواهند شد، تا درصورت بروز انحراف ومحقق نگشتن اهداف مورد انتظار، نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.