موقعیت

موقعیت

با توجه به اینکه درتقسیم فلورکره خاکی از واژه هایی همچون قلمرو،ناحیه وزیر ناحیه ،حوزه ،منطقه وبخش بهره گیری می شود ومعمولابه لحاظ تفکیک عناصرگیاهی وخصوصیات آنها هرقلمرو به چند ناحیه وهرناحیه به چند زیر ناحیه ومعمولاهرناحیه وزیرناحیه به چند حوزه وهرحوزه به چند منطقه وهرمنطقه به چند بخش تقسیم می گردد.لذا با علم به اینکه منطقه فلوریستیکی هیرکانی وارسبارانی درقلمرو هول ارکتیک در نیمکره شمالی ودرناحیه فلوریستکی اروپا- سیبری قرارگرفته واز آنجائیکه زیرمنطقه وهمچنین پرواننس یا زادگاه ومنشاء(provenance) وپرواننس های فرعی درواقع درشکم منطقه فلوریستیکی واقع می شوند.بنابراین طرح مورد نظر از نظرموقعیت ومباحث بیوجغرافیایی دربخش میانی منطقه فلوریستیکی هیرکانی وجزء جنگلهای کوهستانی محسوب می گردد. لذا  این عرصه 9 هکتاری واقع در پوداربن جواهرده رامسراز نظر بیوجغرافیایی، محدوده بسیارکوچکی ازجنگلهای منطقه رویشی هیرکانی محسوب می شودکه درطول تاریخ وروند تحولات اجتماعی بلحاظ کوهستانی بودن از چوب آن برای مصارف گوناگون به ویژه تامین سوخت توسط جوامع محلی مورد برداشت واقع شده بطوریکه درفرایند زمان ازنظرکمی وکیفی بصورت عرصه بازدرآمده ومجددا این عرصه دردو دهه اخیرهمزمان با احیاءمناطق همجوارطرح توسط سازمان جنگلها ومراتع وآبخیز داری کشور(اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران- نوشهر) با استفاده از گونه های سوزنی برگ وبعضا پهن برگان مورد بازسازی واحیاء قرار گرفت. بطوریکه درحال حاضر با استقرارگونه های کاشته شده وکیفیت مناسب آن وازنظرمنظروامکان دسترسی شرایط طبیعی خوبی را برای بهره گیری تفرجی دارا می باشد. این عرصه از نظر تشکیلات اداری نیزدرحوزه جنگلداری رامسروحوزه اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان مازندران نوشهر واز نظرتقسبمات کشوری نیز درحوزه شهرستان رامسر واقع شده است