پوشش گیاهی

پوشش گیاهی

عرصه پارک جنگلی دست کاشت پوداربن (پوشش گیاهی) درجوارروستای جواهرده ودرارتفاع متوسط ۱۷۳۰متر(حداقل۱۷۰۰وحداکثر۱۷۶۰)ازسطح دریا قراردارد.

عرصه موردنظردرگذشته نه چندان دور ازدرختان جنگلی پوشیده شده بود.درحال حاضربنابه دلایل متعددازقبیل تبدیل شدن به چراگاه وچرای دام،توسعه روستا،وباغات، تهیه چوب ساختمانی وسوخت و … موردتخریب قرارگرفته و از بین رفته است شرایط سخت رویشگاهی واقلیمی وکوهستانی بودن منطقه مانع ازبازسازی طبیعی آن می گردید.

لذا جهت جلو گیری ازتخریب بیشتر،فرسایش وتجاوز احتمالی درسنوات گذشته،درمنطقه وسیعی دراطراف روستای جواهرده وآبادی های اطراف مبادرت به جنگلکاری باگونه های  متعدد پهن برگ و سوزنی برگان گردید،عرصه موردنظرجهت احداث پارک نیزدرزمره این جنگلکاری ها می باشد. که بعلت قرارگرفتن در جوارروستا ومناسب بودن مکان آن برای  احداث پارک مورد برنامه ریزی قرارگرفته است.